Saarijärven, Karstulan ja Kannonkosken kuntien alueilla selvitetään vapaana olevat tuotantoresurssit:

  1. maaseutualueella vapaana olevat konehallit ja navetat yms. muut yritysten alihankintatuotantoon sopivat tuotantotilat
  2. maaseutualueen vajaakäytöllä olevat ja alihankintatuotantoon sopivat laitteet, koneet ja muu kalusto
  3. maaseutualueella kuten esim. maatiloilla kokonaan tai osittain työttömänä olevat sekä lisätyötä haluavat henkilöt
  4. Edellä lueteltujen kohtien 1‐3 lisäsi selvitetää yritykset, joilla olisi tarvetta ja mielenkiintoa alihankintatyön teettäiseen alueella. Nämä yritykset voivat olla jo alueella olevia yrityksiä, mutta myös alueen ulkopuolelta tulevia yrityksiä

Tässä selvityksessä tehdää yhteenveto siitä millaisia tuotantoresursseja (sisältäen sekä tilat, koneet ja laitteet sekä osittain myös työvoiman) kunnan alueella on vajaa käytössä ja mitkät yritykset olisivat kiinnostuneita alihankintatyön teettäisestä sekä miten näitä resursseja voidaan ottaa yritysten kättöön.

SELVITYKSEN TAVOITTEENA OLEVA MALLI JA SEN HYÖDYT

Ajatuksena on rakentaa joustava malli, jossa vajaakäytössä olevat tuotantoresurssit saataisiin käyttöön ja maaseudulla asuville ihmisille lisäansioita joko tilojen/koneiden ja laitteiden vuokrauksen kautta ja/tai tuotantotyön tekemisen kautta näissä tiloissa alihankintatoimintana.

Hankkeen virallinen nimi: Hajautetun tuotannon mahdollisuuksien selvitys Saarijärven, Karstulan ja Kannonkosken alueilla

Rahoittajat: Keski‐Suomen Liitto, SSYP Kehitys Oy, Kehitysyhtiö Karstulanseutu Oy ja Kannonkosken kunta

Hanketoteuttajat: SSYP Kehitys Oy, Kehitysyhtiö Karstulanseutu Oy ja Kannonkosken kunta